Birgittas egenhändigt skrivna manuskript till Åttionde kapitlet. Birgitta har här skrivit på fornsvenska. Manuskriptet finns på Kungliga biblioteket i Stockholm.

"Det ska förefalla dig, som om fyra av mina vänner stod inför mig. De är ännu i livet. En av dem är den som konungen lydde då denne man var värdslig men som konungen fattade hat till då han började vara gudlig. Dessa fyra nämns efter sin världsliga makt.
Sedan föreföll det mig, som om Jungfrun talade till dem och började sina ord så:
Jag är den, till vilken ängeln sa: 'Hell, full av nåd!' Följaktligen förlänar jag min nåd åt alla dem, som vilka ha den i sitt trångmål. Jag förlänar min hjälp till att styrka ert rike gent emot Guds lekamliga och andliga ovänner. Jag manar er att endräktigt arbeta på att få en konung, som vill förhjälpa sina undersåtar till fromma verk och ärbar vandel. Jag tillkännager vidare för er, att den gudomliga rättvisan ämnar skilja konungen och hela hans ätt från riksstyrelsen och att en annan i riket född person, denna gång onämnd, är vald till konung av Gud: en, som ska regera enligt Guds vänners råd och till rikets nytta."